Nowelizacja Ustawy OZE

Miesiąc temu weszła poprawka do ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.W przyjętej przez Sejm ustawie o odnawialnych źródłach energii znalazły się m.in. następujące zapisy mające wpływ na wsparcie energetyki prokonsumenckiej: 

  • obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji OZE do 10 kW, po stałej taryfie gwarantowanej przez 15 lat,
  • obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale,
  • rozliczanie różnic pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii wprowadzonej do sieci w okresach półrocznych (net-metering).

http://www.tnij.org/prosument

W skrócie od 1.1.2016 w zależności od instalacji klient ma gwarantowaną cenę, dla instalacji 0-3 KW 75gr za 1 KWh, dla instalacji 3-7 KW 65gr za 1 KWh. Nie wiadomo jak wygląda sprawa z cena w przypadku gdy klient otrzyma dotacje.